കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി: ക്രിസ്മസ്-ന്യൂഇയര്‍ ബംപര്‍ ലോട്ടറി ഫലം

0
701

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ 2018-19 ക്രിസ്മസ്, ന്യൂഇയര്‍ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പില്‍ ഒന്നാം സമ്മാനമായ 6 കോടി രൂപ കൊല്ലത്ത് വിറ്റ ലോട്ടറിക്ക് ലഭിച്ചു. കൂടുതല്‍ ഫലങ്ങള്‍ താഴെ

ഒന്നാം സമ്മാനം: 60,000,000/- രൂപ, ടിക്കറ്റ് നമ്പര്‍ EW 213957 (കൊല്ലം)

സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 100,000/- രൂപ, ടിക്കറ്റുകള്‍: CH 213957, RI 213957, ST 213957, MA 213957, SN 213957, YE 213957, AR 213957

രണ്ടാം സമ്മാനം: 1,000,000/- രൂപ, ടിക്കറ്റ് നമ്പര്‍: CH 296916 (കണ്ണൂര്‍), CH 393536 (തൃശ്ശൂര്‍), RI 208872 (ഇടുക്കി), RI 221406 (വയനാട്), ST 377681 (വയനാട്), ST 422946 (കോഴിക്കോട്), MA 175185 (തൃശ്ശൂര്‍), MA 357167 (ഇടുക്കി), SN 298451 (കോട്ടയം), SN 310791 (പാലക്കാട്), EW 120870 (എറണാകുളം), EW 394635 (തിരുവനന്തപുരം), YE 117262 (തൃശ്ശൂര്‍), YE 219818 (തൃശ്ശൂര്‍), AR 160642 (തൃശ്ശൂര്‍), AR 457121 (തൃശ്ശൂര്‍)

മൂന്നാം സമ്മാനം: 500,000/- രൂപ, ടിക്കറ്റ് നമ്പര്‍ CH 240465 (കാസര്‍കോട്), CH 497430 (കാസര്‍കോട്), RI 286918 (പാലക്കാട്), RI 414481 (തിരുവനന്തപുരം), ST 179427 (തിരുവനന്തപുരം), ST 195451 (തൃശ്ശൂര്‍), MA 297554 (കണ്ണൂര്‍), MA 442284 (പാലക്കാട്), SN 377359 (വയനാട്), SN 450040 (തിരുവനന്തപുരം), EW 223300 (കണ്ണൂര്‍), EW 434559 (കോട്ടയം), YE 404711 (കോട്ടയം), YE 406786 (കോഴിക്കോട്), AR 174222 (പാലക്കാട്), AR 413793 (തിരുവനന്തപുരം)

നാലാം സമ്മാനം- 100,000/- രൂപ, ടിക്കറ്റ് നമ്പര്‍: 76330

അഞ്ചാം സമ്മാനം- 5,000/- രൂപ
ടിക്കറ്റ് നമ്പറുകള്‍:
0079, 0239, 0355, 0929, 1666,
2059, 2310, 2474, 2527, 2995,
3148, 3673, 3692, 3853, 4241,
4455, 4679, 5254, 5527, 5634,
5769, 6186, 6208, 6416, 6524,
6677, 6857, 7218, 7303, 7435,
7505, 7672, 7886, 8737, 9467.

ആറാം സമ്മാനം: 2,000/- രൂപ
0845, 1003, 1355, 1436, 1699,
2097, 2223, 2296, 2605, 2781,
3110, 3454, 3675, 3732, 4367,
4390, 4546, 4713, 4846, 4965,
5923, 6044, 6484, 6520, 6750,
7515, 7611, 7919, 8059, 8375,
8396, 8525, 9010, 9387, 9469,
9548, 9764, 9861, 9866.

ഏഴാം സമ്മാനം: 1,000/- രൂപ
0380, 0701, 1015, 1061, 1063,
1224, 2005, 2161, 2275, 2866,
2921, 2973, 3564, 3696, 3804,
4020, 4321, 4723, 5064, 5497,
6054, 6059, 6145, 6146, 6168,
6214, 6356, 6385, 6634, 6735,
6742, 6882, 7076, 7461, 7809,
8141, 8175, 8463, 8546, 8662,
8866, 8868, 8870, 9229, 9306,
9462, 9516, 9627, 9767, 9903,

എട്ടാം സമ്മാനം: 500/- രൂപ
0053 0122 0197 0372 0376
0545 0664 0835 0918 0957
1008 1116 1164 1288 1419
1573 1642 1733 1785 1793
1794 1903 1905 2032 2303
2341 2492 2647 2725 2851
3073 3079 3246 3359 3619
3752 3902 3987 4130 4150
4252 4375 4420 4472 4487
4504 4925 4967 5009 5096
5137 5166 5246 5493 5588
5598 5641 5675 5729 5744
5877 5985 6025 6089 6161
6178 6194 6236 6252 6360
6406 6518 6551 6596 7029
7031 7327 7328 7490 7506
7548 8101 8154 8164 8323
8439 8471 8597 8799 8816
8920 9197 9233 9266 9313
9333 9335 9806 9927 9967